Privacy Beleid Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas

Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder wordt vermeld hoe wij daarmee omgaan.

Padlock And Different Gadgets On The Wooden Office Table
Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Personal information
Busy workers of big company

Verstrekking aan derden

De aan ons verstrekt gegevens verstrekken wij aan derden voor zover wij dat wettelijke verplicht zijn en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden.

Persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor onze automatiseerders en netwerkbeheerders. Met deze partijen hebben wij overeenkomsten die waarborgen dat deze gegevens niet door hen zullen worden gebruikt, anders dan ten behoeve van hun werkzaamheden om de automatische processen van Gastouderbureau Roodkapje doelmatig en efficiënt te laten verlopen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Portrait of pre-teen Caucasian boy outdoors, front view
Office worker taking a folder in the archive

Bewaartermijn

Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas bewaart persoonsgegevens minimaal 7 jaar ter voldoening aan de fiscale bewaarplicht. Na 7 jaar worden persoonsgegevens op verzoek vernietigd. In alle gevallen worden na 15 jaar de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Human Rights
Little cute baby girl lying in basket

Klachten

Als u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken wij u hierover met ons contact op te nemen teneinde tot een bevredigende oplossing te komen. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid hierover vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via

telefoonnummer 077-374 5149 of per e-mail naar info@roodkapjehorstaandemaas.nl